Rolla Cégcsoport Általános szállítási és szerződéses feltételek

"A" ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

I. ALKALMAZÁSI TERÜLET

Jelen feltételek kerülnek alkalmazásra minden, a Rolla Metal Zrt., a Novoferm Hungária Kft. és a Westag Hungária Kft. (a továbbiakban: Szállító) által forgalmazott termék értékesítése esetén, függetlenül attól, hogy raktárról vagy későbbi időpontban történő átadással történik a teljesítés. Ezeknek a feltételeknek az alkalmazása kizárólag abban az esetben mellőzhető, amennyiben a felek az eltérésről külön megállapodtak, és azt írásban rögzítették.

II. AJÁNLAT ÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK

1. A Szállító ajánlatot és megrendelést kizárólag írásban ad, ill. fogad el. Meghatározott időpontig érvényes ajánlat kiadása esetén a Szállító kötelezi magát arra, hogy az ajánlat érvényessége alatt kézhez vett rendelésekre az ajánlattal megegyező szerződéstervezetet készít és juttat el a megrendelőnek. A műszaki adatok változtatásának jogát a Szállító fenntartja.

2. Részletesen specifikált ajánlatkérés esetén a Szállító ajánlatot, megrendelés esetén szerződéstervezetet készít, melyet aláírva juttat el a megrendelőnek. A Szállító SAP rendszerében készült rendelés-visszaigazolás szerződéstervezetnek minősül. A Szállító a szerződést akkor tekinti érvényesnek, amikor a megrendelő a Szállító által megküldött és aláírt rendelés-visszaigazolást aláírásával ellátva 2 munkanapon belül e-mailben visszaküldi, ill. külön szállítási/vállalkozási szerződés esetén a szerződés 1 eredeti példányát cégszerűen aláírva postai úton megküldi. Amennyiben az SAP rendszerben készült és megküldött rendelés visszaigazolásra a megrendelő 2 munkanapon belül nem reagál írásban, úgy azt a Szállító a 3. munkanaptól kezdve változatlan formában elfogadottnak és a szerződést létrejöttnek tekinti.

3. A szerződés módosítása kizárólag írásban történhet, a felek egybehangzó nyilatkozata alapján. Az ajánlathoz, szerződéshez és szállításhoz küldött vagy mellékelt dokumentumok, rajzok és okmányok tekintetében a Szállító fenntartja magának a szerzői, illetve tulajdonosi jogokat és azok sokszorosítása, harmadik személy részére történő továbbadása csak az írásos hozzájárulásával történhet.

III. ÁRAK

1. A kiadott árajánlatban szereplő árak a szerződésben megadott időintervallumban, ennek hiányában a Szállító mindenkori aktuális árlistáinak érvényességi idejéig érvényesek. A szerződésben rögzített, forintban és euróban megadott egységárak Szállító telephelyi árak, melyek tartalmazzák az áruféleségnek megfelelő szokásos csomagolási költségeket, Eu-n kívüli import beszerzés esetén a vám és vámkezelés költségeit, de nem tartalmazzák az áruértéket terhelő ÁFA-t és a Szállító telephelye és a szállítási cím közötti szállítási költségeket. Export- vagy importügyletek keretében történő szállításkor az egységárak nem tartalmazzák a vám és vámkezelés költségeit, valamint az ÁFA-t.

2. A szerződéskötést követő igazolható költségnövekedés áthárítására a Szállító fenntartja magának a jogot.

IV. FIZETÉSEK

Általános feltételek:

A Szállító az árukiszolgálás két típusát különbözteti meg:

 1. Készpénzes vásárlás
 2. Megrendelés alapján banki pénzforgalmon keresztül történő vásárlás

Ezen ügylethez a megrendelőnek hitelkerettel kell rendelkeznie.

Hitelkeretet a Szállító az alábbi fedezetek biztosítása esetén tud felállítani:

 • hitelbiztosító intézet által biztosított hitelkeret, vagy
 • bankgarancia, ill. más pénzügyi fedezet, vagy
 • előlegfizetés 100%

1. Készpénzfizetés
Előleg vagy az áruellenérték megfizetése történhet a Szállító pénztárában vagy bankszámlájára készpénz befizetéssel.

2. Banki pénzforgalom
A banki pénzforgalom a kibocsátott számlán feltüntetett bankszámlaszámon történik. A kibocsátott számla ellenértékét a megrendelő átutalással egyenlíti ki, azonban a Szállító fenntartja a jogot inkasszó kibocsátására. A számla teljesülési időpontjának a banki jóváírás napja minősül.

3. Szállító a fentiektől eltérő fizetési módokat csak eseti megállapodás alapján fogad el.

4. Méretre gyártás illetve egyéb egyedi megrendelés esetén a Szállító fenntartja a jogot az áruérték 100 %-ának előleg címén történő bekérésére. Amennyiben a megrendelő az előleget megfizeti, de a megrendelt terméket nem szállítja el, illetve a megrendelést visszamondja (eláll a szerződéstől), a Szállító nem kötelezhető az előleg visszafizetésére.

5. Késedelmes fizetés esetén a Szállító évi 20% késedelmi kamatot számít fel, melynek kiszámlázása előzetes egyeztetés után havi elszámolással történik.

6. A megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben ellene felszámolási kérelmet nyújtanak be, vagy bármilyen indokból végrehajtási eljárást indítanak, illetve csődeljárást, vagy más, megszüntetésre irányuló eljárást kezdeményeznek, úgy haladéktalanul értesíti a Szállítót. Amennyiben a megrendelő ezen kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a Szállító jogosult a szerződés azonnali hatályú felbontására. A Szállító az ebből származó kárát – beleértve a gyártási költségeket és a megrendelt termék tárolását - érvényesítheti a megrendelővel szemben, mely elsődlegesen a megfizetett előlegből kerül levonásra.
A leszállított, de ki nem fizetett áru az áruérték kifizetéséig a Szállító tulajdona marad. Tilos a tulajdonjog fenntartással érintett terméket más követelésébe beszámítani, azt megterhelni, vagy fedezetként bármilyen célra felajánlani. Amennyiben a vételár behajtására nincs lehetőség, úgy a Szállító jogosult az áru visszaszállítására és kártérítési igény bejelentésére, az ügylettel kapcsolatban felmerült valamennyi költség és elmaradt haszon megtéríttetésére. A megrendelő jelen szerződés aláírásával beleegyezését adja, hogy a Szállító a megrendelő telephelyére, székhelyére, a ki nem fizetett áru visszaszállításának céljából akadálymentesen bejusson.
A Szállítónak jogában áll az ilyen címen visszaszállított árut kárcsökkentési címen értékesíteni.

7. Felek rögzítik, hogy amennyiben a megrendelő nem természetes személy és a képviseletében eljáró magánszemély egyben a megrendelői társaság képviselője (pl. ügyvezetője) és a megrendelői társaságban 50 %-ot elérő tulajdoni hányaddal rendelkezik, úgy a termék megrendelésével a vételár összegének megfizetésére a termék megrendelésekor eljáró megrendelői képviselő – mint magánszemély - készfizető kezességet vállal. Felek rögzítik, hogy amennyiben a megrendelő a vételár összegét nem teljesíti a Szállító részére, úgy a Szállító jogosult a készfizető kezességet vállaló személyen azt követelni.
A fenti készfizető kezesség vonatkozik a Termékkel kapcsolatos, a vételáron felüli minden egyéb költségre, díjra.

V. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

1. A felek vitáikat lehetőség szerint peren kívüli tárgyalás útján rendezik és ebben kölcsönösen igénybe vehetnek harmadik közvetítő felet. Peres ügyekben a felek a Szállító székhelye szerinti bíróság illetékességét kötik ki.

2. Minden, a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésben a Ptk. rendelkezései az irányadók.

"B" I. SZÁLLÍTÁSOK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSE

1. „Vis Major” és egyéb akadályoztatás
A "Vis Major" és egyéb akadályoztatás (természeti katasztrófa, háború, sztrájk stb.) által okozott esetekben a Szállító jogosult a szállítási határidőket részben vagy egészen az akadályoztatás időtartamával megnövelni, vagy a szerződéstől részben vagy egészben visszalépni a szerződésszegés következményei nélkül.

1.1. Amennyiben az 1. pontban leírtak miatt a megrendelő lép vissza a szerződéstől, úgy azt csak a még nem teljesített szerződéshányadra vonatkozóan teheti meg és köteles a szerződés teljesítéséhez a Szállító által beszerzett, illetve előkészített alapanyagok és félkész termékek átvételére, illetve azok ellenértékének megfizetésére.

1.2. Az akadályoztatás tényállásának megállapításához elegendő a Szállító alvállalkozójának vagy beszállítójának írásos nyilatkozata.

1.3. A Szállító teljesítési kötelezettsége telephelyi teljesítés esetén gépjárműre rakva értendő. Adott szállítási címre történő teljesítés esetén szintén a Szállító telephelye tekintendő a teljesítés helyének. A teljesítésigazolás ez esetben a fuvarokmány. A rendeltetés helyén az áru lerakása a megrendelő feladata. Átvételkor a megrendelő köteles a mennyiséget és minőséget haladéktalanul ellenőrizni.

1.4. Az áruvisszavétel általános feltételei:

 • A Szállítót visszavásárlási kötelezettség nem terhel, a visszavásárlás a Szállító beleegyezéséhez kötött,
 • A Szállító csak hibátlan, sértetlen csomagolású áru visszavásárlására történő felajánlást fogad el,
 • A Szállító csak változatlan formában továbbértékesíthető árut vesz vissza,
 • A Szállító anyagkezelési költségek miatt az áruérték 10%-át, de minimum 2.000,-Ft-ot számít fel,
 • A Szállító egyedi gyártású terméket a fenti feltételek mellett is csak bizományosi értékesítésre vesz vissza.

II. TELJESÍTÉSI ÉS SZÁLLÍTÁSI HATÁRIDŐK

1. A Szállító SAP rendszerében készült rendelés-visszaigazolásain feltüntetett határidők várható szállítási határidőket jelölnek, melyet a gyártó gyártáskapacitása, a nemzeti állami és keresztény ünnepek, nyári-téli üzemi leállások és karbantartások, valamint a fuvarszervezési lehetőségek módosíthatnak.

2. Kötbérterhes szállítási határidőt a Szállító csak külön szerződés keretében vállal. A megrendelés teljesítése a kiszolgáló gyáregység kapacitásának függvénye. A Szállító nem vállal felelősséget a Termék gyártójának kapacitáshiányából származó késedelmes teljesítése miatt. A fenti okból bekövetkezett szállítási késedelem miatti esetleges kötbérigényéről a megrendelő a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg visszavonhatatlanul lemond.

3. Előszállítás, részszállítás, illetve részteljesítés megengedett. A megrendelő a készre jelentést követően 14 napon belül köteles az árut átvenni. Amennyiben a megrendelő felhasználási vagy tárolási lehetőség hiányában az árut átvenni nem tudja, úgy azt kölcsönösen megállapodott tárolási díj ellenében a Szállító elszállításig raktározza, ugyanakkor a tárolás megkezdésekor tárolási nyilatkozat kiadásával jogosult az áru leszámlázására és a teljes vételár követelésére. A tárolás maximális időtartama 60 nap, ezt követően a Szállító jogosult a szerződéstől egyoldalúan elállni és a felmerült költségeinek megtérítését követelni, valamint az árut más részére értékesíteni. A Szállító jogosult a terméket mindaddig visszatartani, amíg a tárolási díjat, illetve elállás esetén a költségeit - a vételáron felül – a megrendelő részére meg nem fizeti.

III. KOCKÁZATVISELÉS

1. A Szállító felelősségvállalása, illetve kockázatviselése az árunak a raktárából történő kiadásáig terjed. A Szállító nem vállal azonban felelősséget a készrejelentett, leszámlázott vagy kifizetett, de át nem vett árukért. Ezen esetekben a Szállító felelősségvállalása a maximális raktárkapacitás eléréséig áll fenn, azt követően a Szállító nem tudja vállalni az áru gondos raktározását.

2. A helyszíni kivitelezéssel vállalt megbízások esetén a megrendelő köteles zárható raktárról, valamint a részben vagy egészben beépítésre került, de még át nem adott áruk őrzéséről gondoskodni. A megrendelő által kijelölt munkahelyen bekövetkezett káreseményekért a megrendelő felel. A megrendelő köteles a tárolási helyre vagyonbiztosítást kötni. A biztosítás hiánya mellett bekövetkezett lopás és bárminemű kárért a megrendelő köteles anyagi felelősséget vállalni.

IV. GARANCIA

A leszállított, illetve átadott termékek esetén a Szállító garantálja az alapanyagban és a kivitelben a hibátlan, 1. osztályú minőséget. A garanciavállalás az alábbiakra terjed ki:

1. A Szállító valamennyi nyílászáró termékre a 181/2003 Kormányrendelet 3. § (1) bekezdése a) pontja alapján az átadás-átvételtől számítva 3 év jótállást, valamint a 3. § (1) bekezdés b) pontja alapján 5 év szavatosságot nyújt.

2. A garanciális időn belüli meghibásodást a megrendelőnek azonnal be kell jelentenie és a meghibásodott terméket használaton kívül kell helyeznie. A hibás termék további használatából eredő károkért a Szállító nem vállal felelősséget.

3. A meghibásodott terméket garanciális időn belül vagy az alkatrész javításával, vagy az alkatrész cseréjével a Szállító megjavítja, vagy a terméket kicseréli.

4. Nem terjed ki a garanciális kötelezettség azon meghibásodásokra, melyek

 • helytelen beszerelésből (amennyiben a szerelést nem a Szállító végezte),
 • nem rendeltetésszerű használatból,
 • helytelen üzembehelyezésből,
 • az előírt karbantartás elmulasztásából,
 • rongálásból

keletkeztek.

5. Amennyiben a meghibásodás a megrendelő közreműködésének és/vagy helytelen tárolásnak az eredménye, úgy a Szállító nem köteles mindaddig a hiba elhárítására, míg a megrendelő a meghibásodás okát meg nem szünteti. Amennyiben ez az idő az 1 hónapot meghaladja, úgy a garanciális kötelezettség végleg megszűnik.

6. A garanciális kötelezettség nem terjed ki azon károkra, melyek nem a Szállító által szállított árukban keletkeztek.

7. Garanciális hibabejelentést a Szállító csak írásban (levél, e-mail) fogad el. Azon esetekben, amikor indokolatlan hibabejelentés miatt kerül sor a kiszállásra, a hibabejelentő köteles a Szállító kiszállási költségét megtéríteni.
Helyszíni javításra csak akkor köteles kiszállni a Szállító, ha az áru nem szállítható be a telephelyére.

"C" I. FELELŐSSÉG

A Szállító felelősségvállalása csak a szerződésben vállalt kötelezettségére terjed ki. Ezt meghaladó kártérítést a megrendelő csakis a mindenkor érvényes, kötelezően alkalmazandó jogszabályhelyek szerint követelhet.

II. SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉRVÉNYTELENSÉGE

Amennyiben jogszabály a jelen feltételrendszer valamely pontját érvényteleníti, úgy annak helyébe az adott jogszabály elvei az irányadók, de ez nem korlátozza a többi feltételpont érvényességét.

III. SZERZETT JOGOK ÁTRUHÁZÁSA

A jelen szerződéssel szerzett jogok harmadik félre kizárólag a Szállító írásos jóváhagyásával ruházhatók át.

IV. ELÁLLÁS

1. Amennyiben az egyik fél a szerződést nem, vagy felróhatóan késedelmesen teljesíti és a szerződésszerű állapotot a másik fél felszólítására – az abban foglalt, ésszerű határidőn belül - nem állítja helyre, a másik fél a szerződéstől elállhat. Az elállás a másik félhez címzett egyoldalú írásbeli nyilatkozattal történik.

2. A Szállító mentesül a késedelem jogkövetkezményei alól, ha a késedelmet vis major okozza, így különösen, ha a késedelem külföldi vagy belföldi hatósági intézkedésre, a vámeljárás elhúzódására, sztrájkra, fuvarozási akadályra, stb. vezethető vissza.

3. A megrendelő jogosult a megrendeléstől elállni a gyártás megkezdése előtt, köteles azonban a teljes vételár 10 %-át sztornó díjként megfizetni. A megrendelt termék gyártásának megkezdése után a megrendelő szerződéstől való elállására nincs mód.

SZERELÉSI FELTÉTELEK

(Csak beépítési szolgáltatással vállalt szerződés esetén.)

1. A megrendelő kötelezettsége

 • a bejelentett igény szerinti zárható, száraz raktár biztosítása,
 • a munkaterület zavartalan biztosítása,
 • az építészeti fogadószerkezet megépítése,
 • az elektromos csatlakozás kiépítése,
 • térítés nélküli munkaáram biztosítása,
 • az áru gépjárműről történő lerakása,
 • a leszállított, részben vagy egészben beépített termék felelős őrzése.
 • A megrendelő kijelölt képviselője köteles a munkanaplóban felsorolt, elvégzett és beépített munkák és készülékek mennyiségi átvételét igazolni,
 • a készrejelentést követő 48 órán belül az előírás szerint teljesített munkát és létesítményt átvenni,
 • A megrendelő a készrejelentés kiadásával egyidejűleg lemond a Szállító által kiállított számlára vonatkozó kifogás előterjesztéséről, amennyiben a Szállító a szerződésben meghatározott áron és feltételekkel állította ki számláját.

2. A Szállító kötelezettsége

 • a készülékek előírásszerű beépítése.
 • a termék üzembe helyezése és üzembe helyezett állapotban a hozzátartozó gépkönyvekkel és használati utasítással a megrendelőnek történő átadása,
 • a megrendelő költségére érintésvédelmi mérés, illetve jegyzőkönyv készíttetése.

Utoljára frissítve: 2016. június 27.

 

Kapcsolódó dokumentumok

Ugrás a tetejére